Belarusian

نام های زبان بومی Беларуская мова / Беларуская
نام های دیگر برای این زبان Belarusan, Belorussian, Bielorussian, Byelorussian, White Russian, White Ruthenian
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Belarus