Southside of Dublin

  • Ngày: Mar 10, 2006
  • Time: 22:39

I want to organise a meeting maybe every Saturday to practise and chat in Irish.Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
Lời nhận xét
  • 0 Lời nhận xét

Những người tham dự1
Xem thêm...