Εικόνα συνάντησης: TRIP Normandie 18/19 mai: COMPLET