Trovi geamikojn

Find Language Exchange Penpals!
Viaj serĉ-rezultoj Filtrilaj Rezultoj
  • Jen viaj serĉorezultoj (Last connected members appear first)
member Thanhtruc2003
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 230 (1%)

Send Message


member nguyenbich
nguyenbichCountry: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member duyen1234
duyen1234Country: 451Tuy Hòa
Instruata lingvo
Lernata lingvo

« tôi là người Việt Nam , và đang học tiếng anh và Hàn Hãy kết bạn với tôi . Để trao đổi ngôn ngữ tiếng anh , và tôi có thể chỉ bạn tiếng Việt... »

Fido-poentoj: 430 (2%)

Send Message


member persevere_
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 0 (0%)

Send Message


member Jiji222
Jiji222Country: 451Bà Rịa
Instruata lingvo
Lernata lingvo

« Hi Everyone, hope to make friend and learn together. I am from Viet Nam. »

Fido-poentoj: 430 (2%)

Send Message


member VinhPham_2108
VinhPham_2108Country: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member ndhai
ndhaiCountry: 451Hanoi
Instruata lingvo
Lernata lingvo

« I am Vietnamese and i can teach you Vietnamese if you want. I REALLY want to learn Russian and Spanish. Hope you guys can help me! »

Fido-poentoj: 430 (2%)

Send Message


member hai_nguyen2
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 0 (0%)

Send Message


member pham_edwar
pham_edwarCountry: 451Phu Yen province
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 0 (0%)

Send Message


member Vutran2907
Vutran2907Country: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member Antran
Instruata lingvo
Lernata lingvo

« My name is An , Im an accoutant . I live in Viet Nam . Nice to meet you . »

Fido-poentoj: 1 300 (4%)

Send Message


member kimtruc
kimtrucCountry: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member han_tu
han_tuCountry: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

« Hi everyone »

Fido-poentoj: 200 (1%)

Send Message


member phamtruongan
phamtruonganCountry: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member Wilson43
Wilson43Country: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 230 (1%)

Send Message


member isa096
isa096Country: 451Da Lat
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 230 (1%)

Send Message


member eean162
eean162Country: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


member Avocadooo
AvocadoooCountry: 451Ho Chi Minh City
Instruata lingvo
Lernata lingvo

Fido-poentoj: 30 (1%)

Send Message


Any country
1.
1.
Advanced SearchAdvanced Search

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
De al
Jes 
Jes