دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Christian2020
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member fb_1584665008
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Mikephilip
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Melanice
MelaniceCountry: 450Veszprém
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member logical
logicalCountry: 464Koforidua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« hoping to meet someone to talk to..... »

امتیازات اعتماد: 220 (1%)

پیام ارسال کنید


member joe_boat
joe_boatCountry: 464Tamale
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member fb_1582608825
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member dennis_men
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 425 (2%)

پیام ارسال کنید


member CUBA
CUBACountry: 458Palermo
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I like to know and speak languages, cause i think communication is very essential in every aspect of an individual's life. »

امتیازات اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member Rich_Clark
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Tettehdivina
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 55 (1%)

پیام ارسال کنید


member StephyO
StephyOCountry: 464Accra
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Rexkin
RexkinCountry: 464Kumasi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member edward_bro
edward_broCountry: 444Las Vegas
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 10 (1%)

پیام ارسال کنید


member Michaelaidoo
زبان تدریسیfat
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member abigail_sa
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 10 (1%)

پیام ارسال کنید


member drjessejones
drjessejonesCountry: 445Nizhny Novgorod
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member stephen_as
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 850 (3%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله