Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member hasana_pra
hasana_praCountry: 539Nepalgunj
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member anup_nagar
anup_nagarCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Aashish36
Aashish36Country: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Prosckol
ProsckolCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am currently studying Mechanical Engineering in Nepal. I want to explore the world in its own way by learning different languages. »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member arisal2
arisal2Country: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member rakesh_cha
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member empty_hrt
empty_hrtCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

25 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member ibesieged
ibesiegedCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member kathbourne
kathbourneCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member surendra_t
surendra_tCountry: 539Pokhara
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member saroj82
saroj82Country: 444Memphis
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member rinatgs
rinatgsCountry: 574Kowloon
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Native Nepali inspired to learn more languages. »

400 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member mina_khada
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member samirbaba
samirbabaCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am an Electronics & Communication engineer from Nepal. I love learning new languages, traveling and making new friends. So, hello. »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member alon_shres
alon_shresCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member binu
binuCountry: 539Lalitpur
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Omyth
OmythCountry: 539Kathmandu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member anil_bhand
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng