Country: ChinaBeijing - Mạng lưới Polyglot

1 942 thành viên

Lời nhận xét
 • 41 Lời nhận xét
battis profile picture battis   Hi, i am ready to teach English, in return I would love to learn Chinese in Beijing between mid June - end of July 2014.
  Jan 05, 2014 @ 22:25
 • Eeeeemrys profile picture Eeeeemrys   how do you want to learn chinese?
   Apr 10, 2014 @ 10:26
Maymou profile picture Maymou   Ni hao , wo shi faguoren !! wo xia ge xingqi yao qu Beijing !! WO xiang xue Zhongwen ! shei keyi jiao wo Zhongwen ? wo keyi jiao dewen, fawen he yingwen !! xiexie
  Apr 10, 2013 @ 11:30
 • Hellwalker profile picture Hellwalker   Hi, I am fluent in Chinese and English, and I want to learn French and German. My skype is: hellllwalker
   Sept 18, 2013 @ 16:47
 • Sarahz profile picture Sarahz   Next week I can help you ~~~I'm in Peking~
   Jul 26, 2013 @ 13:08
 • ting619387624 profile picture ting619387624   I can help you with Chinese and I am a university student .I want to learn more about English
   Apr 18, 2013 @ 16:38
 • Maxpisces profile picture Maxpisces   I'm glad to help you, and now I'm working in Beijing, I also can teach you some local words! My skype is maxpisces my email is MaxpiscesMaxpisces profile picture
   Apr 18, 2013 @ 15:50
DonH profile picture DonH   German Teacher needed from July to the end of August! I can teach Chinese (mandarin) and English!
  Jul 10, 2013 @ 03:14