Armenia - Polyglot 네트워크

CREATE A NEW MEETING HERE!당신의 도시명을 적으세요:
Armenia Polyglot 네트워크에 오신 것을 환영합니다!

Hello everyone, My name is Lilit:


I am Armenia administrator, I want to create a large network where we can help each other learn English and why not other languages ​​other Let's keep our high name Armenia.댓글
 • 35 댓글
ani99 profile picture ani99   
Ժողովուրդ ես նոր եմ գրանցվել անգլերեն և իսպաներեն սովորելու համար:
  May 2017
8063 profile picture 8063   
Hellow I am Anna,please who can help me learn English?
  August 2016
 • lilit_asla profile picture lilit_asla   
  Hii I can help you,can you help me to learn Russian?
   April 2017
gaya9112 profile picture gaya9112   
hay every one)))))))))

  November 2012
Nanyan profile picture Nanyan   
Hello everybody...I am Diana and I am here to learn other languages but at first I want to improve my English. Please help me and if you want I can help you to learn armenian
  August 2016
arjuk profile picture arjuk   

Hi...I am Lilit from Armenia. I am here to learn other languages but at first I want to improve my spoken English. Please help me and if you want I can help you to learn Armenian

  July 2016
Ardisia profile picture Ardisia   
Hellow ,please halp me to improve my English,im beginner
  June 2016
QRISTINE profile picture QRISTINE   
Hi, Is there anyone who can help me to learn English.
  November 2013
 • Armenia에서 열리는 모임을 찾을 수 없습니다.
Create Event (Armenia)